Leren van en met elkaar

Een leernetwerk is opleidingsprogramma en samenwerkingstraject ineen. Het netwerk is gericht op het faciliteren van samenwerking tussen organisaties. Dat doen we door te werken aan complexe praktijkvraagstukken rondom het thema van het leernetwerk, door verschillende perspectieven te belichten en door het delen van kennis en ervaringen. Dat levert concrete resultaten op én nieuwe inzichten, instrumenten en vaardigheden. Door de vorm en opzet van het netwerk, versterken we ook het lerend en experimenterend vermogen. Een belangrijke pijler voor succesvol transformeren in organisaties.

(Leer)Resultaat:
Als deelnemer beschik je over actuele kennis, inzichten, instrumenten en vaardigheden en een netwerk van collega’s en experts rondom het thema van het leernetwerk en ben je in staat deze hulpmiddelen in te zetten om eigen (complexe) vraagstukken op te lossen of verder te brengen.

Werkwijze:

 • Het leernetwerk begint met een gezamenlijke startbijeenkomst en eindigt met een gezamenlijke slotbijeenkomst. Daartussenin sluiten deelnemers aan bij verschillende leer- en werkateliers naar keuze. Deelnemers bepalen zelf welke ateliers voor hen relevant zijn. Tijdens de startbijenkomst besteden we aandacht aan het maken van een keuze daarin. Naar aanleiding van de thematiek die deelnemers in de startbijeenkomst naar voren brengen, bepalen we definitief en in overleg met deelnemers op welke manier de ateliers worden ingevuld.
 • Binnen de Transformatie Academie beschikken we over expertise om leer-/werkateliers in te vullen rondom de onderwerpen: Communicatie en beïnvloeding, Samenwerking, Leiderschap, Transformatie vormgeven, Digitale Transformatie, Participatie & co-creatie en Transformeren van leren. Voor andere onderwerpen in het publieke domein zorgen we voor externe experts die kennis, inzichten en instrumenten inbrengen in de werkateliers. De Transformatie Academie ondersteunt bij de toepassing daarvan.
 • Tijdens de slotbijeenkomst koppelen deelnemers de inzichten die ze tijdens/door het leernetwerk hebben opgedaan en/of de resultaten die ze hebben bereikt terug. Op basis van de gezamenlijke ervaringen, inzichten en resultaten, maken we een slotdocument rondom het thema. Dat kan bijvoorbeeld een checklist zijn of een handreiking of een stappenplan. We staan stil bij de vraag hoe deelnemers vanuit hun individuele talent en rol een bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkelingen op dit thema in hun organisatie. En maken concreet wat zij, vanuit hun verschillende rollen, van elkaar nodig hebben. De vervolgstappen zetten we uit in de tijd.

Programma:

 • Startdag:
  • Kennismaking met elkaar en met het thema
  • Kernbegrippen en gemeenschappelijke taal
  • Inventariseren vraagstukken en uitdagingen (Wat is nu urgent en/of belangrijk)
  • Basisinstrumenten
  • Afstemmen vervolgtraject en keuzemogelijkheden ateliers
 • Leer-/werkateliers:
  • Gezamenlijke analyse complex(e) vraagstuk(ken)
  • In kaart brengen speelveld, rollen, belangen, bijdragen
  • Introductie nieuwe instrumenten, kennis en/of inzichten
  • Ontwikkelen vaardigheden en ervaring opdoen met toepassen nieuwe instrumenten, kennis en inzichten
  • Gezamenlijk ontwikkelen oplossingen, handvatten, instrumenten
 • Slotbijeenkomst:
  • Luisteropdracht en feedbackafspraken
  • Presentaties deelnemers persoonlijke conclusies, inzichten en resultaten
  • Gezamenlijke conclusies en resultaten
  • Persoonlijk leiderschap en bijdrage aan de opgave

Praktische informatie

Programma’s voor leernetwerken komen tot stand in een aantal stappen. Het initiatief voor een leernetwerk kan komen van een overheidsorganisatie, een samenwerkingsverband of een koepelorganisatie. Leernetwerken kunnen worden georganiseerd voor een enkele organisatie, voor een samenwerkingsverband, een gelegenheidscoalitie van organisaties of in samenwerking met een koepelorganisatie zoals de A&O-fondsen of de VNG. Samen met de initiatiefnemer/opdrachtgever verkennen we de beoogde resultaten en inhoud van het leernetwerk en bepalen we de rol en taakverdeling in de organisatie van het netwerk. Een leernetwerk bestaat altijd minimaal uit een startbijeenkomst van een dag, een viertal leer- werkateliers en een slotbijeenkomst. Het minimumaantal deelnemers voor de start- en slotbijeenkomst is 15, het minimumaantal deelnemers per atelier is 10. De prijs per deelnemer is € 495,- per dag. Bij meer dan 25 deelnemers maken we gebruik van pakketprijzen per dagdeel.

Neem vrijblijvend contact op met ons hoofd opleidingsontwikkeling Katinka Verschuren (katinka.verschuren@transformatie-academie.nl) om te sparren over de mogelijkheden voor uw organisatie.

Afhankelijk van de geldende corona maatregelen wordt het programma in fysieke dan wel digitale vorm aangeboden.