TROTS-traject: van probleem naar perspectief

De opbouw van het TROTS-traject bestaat uit een startbijeenkomst, werkateliers en een slotbijeenkomst. Samen met de relevante stakeholders zorgen we in één of twee bijeenkomsten voor een overzicht van alles wat er in de gemeente loopt op het gebied van het transformatiethema en bieden we inzicht in de huidige vragen, dilemma’s, knelpunten en/of mogelijke risico’s. Dat geeft antwoord op de vraag: Waar staat de gemeente ten opzichte van het beoogde eindresultaat? Zo achterhalen we wat nu urgent en belangrijk is om aan te pakken. Op basis van deze analyse kies je voor een eigen invulling van het modulaire traject in de vorm van werkateliers. Hierin geven we de gemeente steun in de rug om te doen wat nog nodig is op de thema’s die voor de organisatie het meest relevant zijn. Die steun in de rug bestaat uit:

  • een netwerk van experts die helpen concrete resultaten te leveren op specifieke onderdelen. Bijvoorbeeld het Omgevingsplan;
  • een koffer vol instrumenten en best practices, die in werkateliers op maat worden gemaakt voor jouw specifieke organisatiecontext en vragen. Bijvoorbeeld een opzet voor participatiebijeenkomsten of een handreiking voor de werkende processen aanpak;
  • én ondersteuning bij het vormgeven, begeleiden en borgen van samenwerkingsprocessen.

De Startbijeenkomst is bedoeld om in kaart te brengen waar de gemeente staat ten opzichte van het beoogde eindresultaat en op welke punten in de invoering nog sprake is van specifieke uitdagingen, belemmeringen of hiaten. Daarmee biedt de startbijeenkomst het gereedschap om samen te bepalen welk modulair ondersteuningsaanbod gewenst is, om de zaken op te pakken die nu urgent en belangrijk zijn voor de gemeente. Zo kun je er zeker van zijn dat je organisatie op tijd klaar is voor de invoering van bijvoorbeeld wetgeving.

Tijdens de Slotbijeenkomst koppelen deelnemers de inzichten die ze tijdens de ateliers hebben opgedaan en/of de resultaten die ze hebben bereikt terug. Op basis van de gezamenlijke ervaringen, inzichten en resultaten maken we een slotdocument rondom het thema. Dit kan bijvoorbeeld een checklist zijn of een handreiking of een stappenplan. Tenslotte staan we stil bij de vraag hoe deelnemers vanuit hun individuele talent en rol een bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkelingen op dit thema in hun organisatie. En maken we concreet wat zij, vanuit hun verschillende rollen, van elkaar nodig hebben. De vervolgstappen zetten we uit in de tijd.

Praktische informatie

Neem vrijblijvend contact op met ons hoofd opleidingsontwikkeling Katinka Verschuren (katinka.verschuren@transformatie-academie.nl) om te sparren over de mogelijkheden voor uw organisatie.

Afhankelijk van de geldende corona maatregelen wordt het programma in fysieke dan wel digitale vorm aangeboden.

TROTS staat voor:

Tastbaar in de zin van meetbare resultaten op concrete onderwerpen.

Uitgangspunt is het zichtbaar maken wat er al is en wat goed gaat, zodat we daarop verder kunnen bouwen. Het resultaat van het TROTS-traject valt of staat met de mensen in de organisatie. Uitgangspunt is samen denken en doen; daarom is het traject gericht op het benutten en versterken van competenties. De Tastbaar component van het TROTS traject ondersteunt bij het bouwen van een sturingsdashboard.

Realiseren

Het realiseren van producten en/of diensten die voor de invoering van het transformatie thema relevant zijn. Meer specifiek: een visie, plan, transitie van regelgeving, …
Het Realiseren deel van de TROTS-aanpak biedt concrete ondersteuning bij de realisatie van opgaven en de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn.

Organiseren

Er verandert iets in de processen rondom beleid, besturen, dienstverlening, bedrijfsvoering, … Een pragmatische aanpak voor het transformatie proof maken van werkprocessen is nodig. Daarnaast moet de veranderopgave worden georganiseerd: het afstemmen van verschillende initiatieven en activiteiten (in- en extern), om te zorgen dat die in samenhang leiden tot de gewenste invoering.
Het Organiseren deel van de TROTS-aanpak biedt ondersteuning bij het herontwerpen van processen en het in regie blijven op de invoeringsaanpak.

Transformeren

De intentie achter transformeren is weten waarom verandering nodig is, kunnen aangeven hoe een betere toekomst eruit kan zien én nog niet weten hoe je daar komt. Door anders met elkaar (samen) te werken, zorgen voor een aanpak die klantgerichter en inclusiever is. En een aanpak die meer mogelijkheden biedt om samen met andere partijen de gewenste (maatschappelijke) resultaten te bereiken. Het onderdeel anders werken vraagt om andere perspectieven, inzichten, instrumenten en competenties.
De Transformeren component van het TROTS-traject biedt handvatten om deze verandering in doen, denken en delen voor elkaar te krijgen.

Samenwerken

De verschillende initiatieven in het kader van de invoering van het transformatiethema staan niet op zichzelf. Onderlinge afstemming, zowel intern als met initiatieven van (keten)partner organisaties is van groot belang voor het realiseren van de beoogde verandering. Tegelijkertijd kost afstemming tijd, vergroot het de complexiteit en lijkt het daardoor soms vertraging op te leveren.
In dit onderdeel van het TROTS-aanbod faciliteren we samenwerkings- en afstemmingsprocessen.